Tehvid & İfraz

Tehvid & İfraz

Tehvid & İfraz

İFRAZ : Ayırma (ifraz) tapu kütüğünde tek parsel olarak kayıtlı bulunan bir taşınmaz malın düzenlenen haritalara göre birden çok parçaya ayrılarak tapu kütüğüne tescil edilmesi işlemidir.

İstenen Belgeler

1) Ayırma için serbest mühendislerce düzenlenmiş ve uygunluğu kadastro müdürlüğünce kontrol edilerek onaylanmış ve bir üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) dosya içinde değişiklik beyannamesi, kontrol raporu ve eki belgeler,

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

4) Taşınmazın bulunduğu yere göre Belediye Encümeni veya İl İdare Kurulunun olumlu kararı.

İşlemin Mali Yönü

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 6.a Pozisyonuna göre; ayrılan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir. İfraz harcı ifraz olan parselin ifraz olmadan önceki değeri üzerinden hesaplanır.

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Bu ücret her yevmiye için bir adet tahsil edilir.

TEVHİD (BİRLEŞTİRME): Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır.

İstenen Belgeler:

1- Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

2- Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası,

3- Tescil bildirimi ve kontrol raporu,

4- Birleştirme isteminde bulunanın fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile iki adet (son altı ay içinde çekilmiş) vesikalık fotoğrafı,

5- Temsilci varsa temsil belgesi ve temsilcinin bir adet vesikalık fotoğrafı, İşlemin

Mali Yönü:

1-Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 6.a pozisyonuna uyarınca, birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı Binde 9 oranında harç tahsil edilir. Birleştirme beyannamelerine damga pulu yapıştırılmasına gerek yoktur. Birleştirme harcı birleştirilecek parsellerin işlemden önceki değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

2-Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre her yevmiye numarası için bir adet döner sermaye ücreti alınır. Bunda birleşen parsel sayısının önemi yoktur